Collegereeks Management in de zorg

Dé zeven actuele zorgmanagement onderwerpen in één collegereeks!

De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Eén van de uitdagingen is om nog slimmer en slagvaardiger te opereren om zo de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen uw (zorg)instelling te kunnen waarborgen.

Inspelen op de laatste ontwikkelingen

Hoe gaat u hiermee om? En welke strategische keuzes moet u hierbij maken? Hoe speelt u in op de laatste trends en (online) ontwikkelingen in de gezondheidszorg? En wat is de rol van zorgverzekeraars anno 2018?

In de collegereeks Management in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die bestuurders en managers in de zorg te wachten staan. Ze dragen op inspirerende en praktijkgerichte wijze hun kennis over. Stel hen al uw vragen over dé zeven management onderwerpen in de zorg van dit moment.

Doelstellingen:

  • In kort tijdsbestek hoort u de zeven belangrijke zorgthema’s van dit moment
  • Leer hoe u kunt inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in de zorg
  • Slimmer en slagvaardiger leren opereren om zo de kwaliteit binnen uw (zorg)instelling te kunnen blijven borgen

Programma:

Ervaringen van deelnemers:

‘Alle college’s bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.’
‘Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.’
‘Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.’

De colleges vinden plaats op dinsdag 3,10,17,24 september en 1,8,29 oktober 2019. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

Programma
15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – aanvang college
17.00 uur – pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur – afsluiting college

College 1 3 sept
Lees meer Sluiten
Zorgstrategie en organisatie

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag. Deze technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: sectoren transformeren, er ontstaan nieuwe business modellen, en nieuwe spelers komen en gaan.

Prof. dr. Bob de Wit schetst deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen en plaatst ze in een historische context. Vervolgens wordt gekeken naar de impact hiervan op de verschillende industrieën, waaronder de gezondheidszorg: veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe businessmodellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder druk. Organisaties moeten opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst.

Bob de Wit benadrukt in zijn college het belang van visie en strategie in het digitale tijdperk en maakt samen met de deelnemers een vertaling van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie: welke mogelijkheden bieden zich aan? Het college is confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. Deelnemers zullen geïnspireerd raken om verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken.

Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

College 2 10 sept
Lees meer Sluiten
Innovatie in de zorg en digitale zorg

In de komende jaren moeten zorgprofessionals en hun leidinggevenden werken binnen een bevroren budget: dat is een budget dat even hoog blijft als in 2018. Intussen neemt de vraag naar zorg toe evenals het diagnostisch en behandelaanbod.

Dit vraagt meer of minder expliciet om substitutie van tweede naar eerste en zelfs nulde lijn en innovatie met behulp van zorgtechnologie. Van face-to-face contact naar patiëntgestuurde zorg, waarbij technologie patiënt en behandelaar ondersteunt en het zorgproces faciliteert. Geen groei sec, maar groei dankzij substitutie en optimalisatie.

Visie, focus, strategisch inkoopbeleid en businesscase zijn hierbij beleidsinstrumenten. Echter, procesoptimalisatie in combinatie met de juiste implementatiemethode zorgen voor daadwerkelijk resultaat.

Saskia Timmer, zorginnovator en veranderkundige

College 3 17 sept
Lees meer Sluiten
Ketensamenwerking in de zorg

Binnen de zorgsector werken betrokken, goed opgeleide en hardwerkende professionals die allemaal het beste willen voor de patiënt. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat geen garantie voor goede zorg. Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas sprake zijn van ‘goede zorg’ als al deze partijen én ieder hun eigen werk zo goed mogelijk doen én optimaal samenwerken vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect; de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden, lean management en zorglogistiek.

Meer specifiek wordt ingegaan op onder meer:
• Welke ‘problemen’ kunnen met behulp van ketensamenwerking worden opgelost?
• Wat zijn de principes van ketensamenwerking in de zorg?
• Waarom blijkt ketensamenwerking in de praktijk zo moeilijk?
• Welke methodes kunnen worden toegepast?
• Welke partijen in de zorgketen zouden wat kunnen of moeten doen?

Belangrijke aspecten zoals het creëren van vertrouwen, informatiedeling, het afstemmen van beslissingen, het creëren van win-win situaties en nieuwe vormen van leiderschap komen aan de orde. Hierbij zal bepleit worden dat een paradigmaverandering noodzakelijk is om Ketensamenwerking in de (zorg)praktijk te laten slagen.

John Goedee, hoogleraar ‘Samenwerkingsprocessen bij complexe casuïstiek’ Universiteit van Tilburg en bestuurder Stichting Optimale Samenwerking

College 4 24 sept
Lees meer Sluiten
De rol van de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars anno 2018
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang?

Bas van der Mierden, directeur eigenaar, Prometheus Healthcare bv

College 5 1 okt
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Sturen op financiële kengetallen en ratio’s
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business case naar een case die te financieren is.

Dit college gaat in op:

  • het begrijpen en beoordelen van de belangrijkste financiële overzichten; balans en resultatenrekening
  • de cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
  • aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen

Drs. Sander Oude Luttikhuis, directeur CapaxCapital partners, fundraiser en investeerder

College 6 8 okt
Lees meer Sluiten
Kwaliteit en veiligheid

Zorgprofessionals staan onder grote druk en ervaren verlies van eigenaarschap over hun vak. Patiënten willen niet langer behandeld worden als een gemiddelde uit een onderzoeksgroep. En de onhoudbaar stijgende zorgkosten zijn algemeen bekend, maar niet minder verontrustend. Kremer vindt dat we kwaliteit van zorg niet langer als een statisch en objectief gegeven moeten beschouwen. De zorg is gebaat bij een nieuwe definitie van kwaliteit, waarin de lerende praktijk centraal staat en de uitkomsten gerechtvaardigde verschillen laten zien. Om ruimte te geven aan samen leren en verbeteren, zal ook de governance zich op dat leren moeten richten en niet zozeer op de uitkomsten.
Prof. dr. Jan A.M. Kremer, gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte kwaliteit

College 7 29 okt
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.

Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.
Drs. Jo Vincken, programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit

*Programmawijzigingen onder voorbehoud

In de collegereeks Management in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die u in de zorg te wachten staan.

Voor wie?
De collegereeks Management in de zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, managers, artsen en overige professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Opleidingsbudget 2018
Heeft u nog opleidingsbudget beschikbaar en wilt u dat graag dit jaar inzetten voor de collegereeks Management in de zorg in 2019? Dit is mogelijk, bij aanmelding in 2018 staat de factuur ook op 2018.

Advies
Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Marije van Duinen via 06 – 19 61 68 59 / marije.vanduinen.consultant@bsl.nlOf vul het interesseformulier in.

Accreditatie
ABAN accreditatie aangevraagd.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van een deelnemers aan de collegereeks Management in de zorg.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

Bedrijfsnaam Functie
AmbulanceZorg R’dm-Rijnmond Algemene directie
Antonius Zorggroep Sneek Bestuur
Apotheek Nauta Algemene directie
Apotheek Nauta Apotheker
Bernhoven Teamleider RVE KNO
Birchwood Take Care Management Algemene directie
BNG Bank Manager Public Finance
Ciran Financieel directeur
D&A medical group bv Consultant/Adviseur
De Zellingen Bestuur
Driestroom Projectleider
EigenZorg.Com Investeerder
ETZ Beleidsmedewerker
Federatie Medisch Specialisten Senior Adviseur Kwaliteit
Gemeente Dordrecht Algemene directie
GJH Bogaerts Holding BV Algemene directie
Groene Hart Ziekenhuis Arts
Haspel Den Bosch Directeur bedrijfsvoering
Huisartsen Coöperatie Eemland Bestuur
Huisartsenpost West-Friesland Manager Kwaliteit & ICT
HVO-Querido Hoofden van dienst
IM! Inspiratie voor Management Communicatiemanager
Kentalis Regio manager
Lexsigma Healthcare Consultant/Adviseur
LUMC Consultant/Adviseur
M&I/Partners Consultant/Adviseur
Maasstad Ziekenhuis Manager
Maatschap MSB Almere e.o. Bestuur
MC Slotervaart Arts
MCH-Bronovo ziekenhuis Arts
Ministerie van Defensie Algemene directie
MMC Commercieel directeur
Particulier Adviseur
Plesman apotheek Commercieel directeur
Reinier de Graaf Groep Hoofd research unit oncologische zorg
S&L zorg Management Trainee
Stichting Geriant Bestuur
Stichting mirro Productmanager
Stichting Q-support Bestuur
Stichting Rivierduinen Algemene directie
Stichting ZuidZorg Secretaris Raad van Bestuur
Tempo-Team Strategisch senior Accountmanager
Treant Hoofd personeelszaken
Turnwise management & coaching Eigenaar
UMC Utrecht Directeur fondsenwerving
UMCG Beleidsmedewerker
VGN Beleidsmedewerker
VU medisch centrum Consultant/Adviseur
Zonnehuisgroep Amstelland Hoofd zorg/welzijn
Zorg en Zekerheid Senior Zorginkoper Cure
Zuyderland Hoofd zorg/welzijn

Wat zeggen oud-deelnemers over de collegereeks?
Alle colleges bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.’
‘Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.’
‘Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.’

Datum
Dinsdag 3, 10, 17, 24 september en 1, 8, 29 oktober 2019

Tijd
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur  Aanvang college
17.00 uur  Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur  Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2660,- per persoon (btw vrij)

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Accreditatie
ABAN accreditatie aangevraagd.

De collegereeks Management in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 21 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Catering
Inclusief lichte maaltijd

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Inhoudelijke vragen

Marije van Duinen (Congres ontwikkelaar)
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Vragen over inschrijven
Leonie van Helten (Eventcoördinator)
T: (030) – 638 36 59 
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.