Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Prestatiebeschrijving DV-zorg sluit aan bij de nieuwe Zorgmodule

Webredactie
Bij de nieuwe prestatieregel zal de samenwerking tussen podotherapeut en pedicure intensiveren.

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prestatiebeschrijving voor Voetzorg bij diabetes mellitus buiten de ketenzorg vastgesteld. Hiermee komt nu een betaaltitel, een prestatiecode, beschikbaar zodat de zorgverzekeraar ook deze zorg kan inkopen.

De nieuwe prestatiebeschrijving, die tot stand gekomen is in nauwe samenwerking tussen NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Zorginstituut Nederland (ZIN), de NVvP en Provoet, maakt duidelijk welke zorg er gedeclareerd kan worden. De zorg die gedeclareerd mag worden betreft het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen zoals beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014. Daarbij gaat het om zorg die door het Zorginstituut Nederland is omschreven als geneeskundige zorg die valt onder de basisverzekering. Het gaat dan om het jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1 en om de voetzorg vallende onder zorgprofiel 2, 3 en 4.

Anders declareren

Daar waar gecontracteerde pedicures binnen de diabetes ketenzorg hun declaratie indienen via de zorggroep, zal de pedicure de diabetische voetzorg buiten de ketenzorg gaan declareren via de podotherapeut. Reden hiervoor is dat de prestatiebeschrijving vermeldt dat de prestaties alleen in rekening kunnen worden gebracht onder verantwoordelijkheid van de declarerende zorgaanbieder die als hoofdaannemer fungeert van het gehele zorgprofiel. In de Zorgmodule staat vermeld dat de diabetische voetzorg wordt aangestuurd door de casemanager en deze is gedefinieerd als: een zorgverlener die in de basisaspecten van diabetesvoetzorg bevoegd en bekwaam is inclusief instrumentele behandeling en het gericht voetonderzoek. En dat is de podotherapeut.

Indien delen van het zorgprofiel door de hoofdaannemer worden uitbesteed aan onderaannemers, zoals de pedicure DV of medische pedicure, dan geldt voor de onderlinge dienstverlening tussen hoofd- en onderaannemer een vrij tarief overeenkomstig bij integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus.

Individueel behandelplan

De beschreven prestaties kennen maximumtarieven, gebaseerd op de gemiddelde inzet van zorgverleners voor patiënten binnen de zorgprofielen. Hiermee is er dus geen sprake meer van een uurtarief en/of een maximaal aantal behandelingen. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan op en stemt dit af met de pedicure DV of medische pedicure op basis van de zorgprofielen. En de pedicure declareert vervolgens bij de podotherapeut. Hiervoor hebben de NVvP en ProVoet een concept-samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Die binnenkort beschikbaar komt.

Uitbreiden pedicure-netwerk

De NVvP gaat binnenkort het land in om uitleg te geven aan podotherapeuten over de nieuwe prestatiebeschrijving en zal haar leden oproepen om hun netwerk van pedicures uit te breiden en een structurele samenwerking aan te gaan.
De prestatiebeschrijving zal na publicatie in de Staatcourant per 1 januari 2015 in werking treden. Mogelijk is deze prestatiebeschrijving ook aantrekkelijk voor zorggroepen, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat zorggroepen dit allemaal per 1 januari 2015 zullen doen.